Právna doložka

Právna doložka

Právna doložka

Údaje obsiahnuté na týchto webových stránkach sú určené len na účely súvisiace s výberom zájazdu na kľúč alebo ubytovania pre koncového zákazníka cestovnej kancelárie Deluxea a.s., IČO 63470551.

Webové stránky spravované cestovnou kanceláriou Deluxea a.s. podliehajú právnej ochrane podľa príslušných ustanovení o ochrane databázi. Údaje, informácie, fotografie ani akékoľvek ich časti nemôžu byť nad rámec tohto účelu použité, zhromažďované, reprodukované, ukladané alebo prenášané a to v akejkoľvek forme, bez predchádzajúceho písomného súhlasu cestovnej kancelárie Deluxea a.s.

Použitie údajov, informácií, fotografií alebo akejkoľvek ich časti v rozpore so stanoveným účelom, môže byť považované za porušenie autorských práv cestovnej kancelárie Deluxea a.s. Za porušenie týchto práv je považované hlavne zhromažďovanie a / alebo poskytovanie údajov alebo akejkoľvek ich časti na propagáciu a predaj zájazdov akoukoľvek cestovnou kanceláriou alebo cestovnou agentúrou bez písomného súhlasu cestovnej kancelárie Deluxea a.s. Použitie v rozpore so stanoveným účelom môže viesť aj k trestnej zodpovednosti užívateľa.

Požiadavky na poskytnutie údajov alebo informácií sú zaznamenávané. V prípade, že je požiadavka alebo séria požiadaviek vyhodnotená ako útok smerujúcí k poškoďovaniu činnosti cestovnej kancelárie Deluxea a.s. alebo ako snaha nedovolene zhromažďovať údaje v rozpore so stanoveným účelom, môže táto skutočnosť viesť k zablokovaniu prístupu k informáciám cestovnej kancelárie Deluxea a.s., prípadne k ďalším nevyhnutným krokom.

Destinácie sme precestovali. Poskytneme Vám osobné rady.